#1284199 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 50
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 50

Skin: 56

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1284198 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 73
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 73

Skin: 71

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1267173 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 103
● Trang Phục: 129
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 129

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224886 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 104
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 104

Skin: 83

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224873 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 95
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 95

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224869 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 108

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224867 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 108

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY