#1280028 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 97
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1280027 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 90
● Trang Phục: 139
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 139

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1280025 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 106
● Trang Phục: 150
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 150

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1280023 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 173
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 173

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY