#460877 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 50
● Trang Phục: 53
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 53

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#448436 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 47
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 47

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#448301 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 57
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 57

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#347073 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 45
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 36

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,160,000đ

XEM ACC

CARD 1,450,000đ

MUA NGAY

#347068 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 42
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 42

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,160,000đ

XEM ACC

CARD 1,450,000đ

MUA NGAY

#414753 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#359666 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#230460 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 35
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 33

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#294289 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#347070 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 89

Tướng: 44

Skin: 39

Ngọc: 89

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#314394 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#440940 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 40
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 40

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#383005 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 43
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#460904 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 53
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 53

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#365557 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 41
● Trang Phục: 47
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 41

Skin: 47

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#448434 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 47
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 47

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#185607 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 23
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 21

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#397414 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 27
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 27

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#284168 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 21
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 48

Tướng: 21

Skin: 13

Ngọc: 48

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#448277 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 53
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 50

Skin: 53

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY