#823644 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 97
● Trang Phục: 313
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 313

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 18,360,000đ

XEM ACC

25,500,000đ

CARD 20,400,000đ

MUA NGAY

#823610 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 97
● Trang Phục: 312
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 312

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 18,000,000đ

XEM ACC

25,000,000đ

CARD 20,000,000đ

MUA NGAY

#844554 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 97
● Trang Phục: 289
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 289

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,960,000đ

XEM ACC

18,000,000đ

CARD 14,400,000đ

MUA NGAY

#844555 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 97
● Trang Phục: 213
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 213

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 11,520,000đ

XEM ACC

16,000,000đ

CARD 12,800,000đ

MUA NGAY

#812146 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 96
● Trang Phục: 273
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 96

Skin: 273

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 8,640,000đ

XEM ACC

12,000,000đ

CARD 9,600,000đ

MUA NGAY

#836721 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 84
● Trang Phục: 143
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 143

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,400,000đ

XEM ACC

7,500,000đ

CARD 6,000,000đ

MUA NGAY

#846608 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 158
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 158

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,680,000đ

XEM ACC

6,500,000đ

CARD 5,200,000đ

MUA NGAY

#844513 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 84
● Trang Phục: 135
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 135

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,320,000đ

XEM ACC

6,000,000đ

CARD 4,800,000đ

MUA NGAY

#846605 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 97
● Trang Phục: 135
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 135

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,960,000đ

XEM ACC

5,500,000đ

CARD 4,400,000đ

MUA NGAY

#836723 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,592,000đ

XEM ACC

3,600,000đ

CARD 2,880,000đ

MUA NGAY

#833501 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 93
● Trang Phục: 138
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 138

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#848914 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 84
● Trang Phục: 126
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 84

Skin: 126

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 2,250,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY

#836105 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 71
● Trang Phục: 110
● Bảng Ngọc: 903

Tướng: 71

Skin: 110

Ngọc: 903

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#848347 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 120
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 120

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY

#848348 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 88

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY

#846609 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY

#836101 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 109
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 109

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY

#836100 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 76
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY

#839068 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 81
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#846606 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 86
● Trang Phục: 77
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 77

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY